Фондация „Общност в помощ на зависимите“ създава терапевтични и психо-социални рехабилитационни програми за лица, зависими към психоактивни вещества и други зависимости (хазарт, интернет и други).

Резидентна програма в терапевтичен център "Св.Илия"

Дейността на терапевтичен център „Св.Илия“ включва 24/7 резидентна грижа – индивидуална терапевтична работа, както и групови сесии на специалистите от екипа с резидентите.

Дневен център за ресоциализация

Програма от нерезидентен тип, която предоставя психосоциална рехабилитация, подпомагайки ресоциализацията и социалната реинтеграция на участниците в нея.

Преходно жилище

Програмата е ориентирана към прехода на успешно завършилите резиденти за постепенната им и поетапна реинтеграция в социума.

Консултативен център

Безплатно консултиране за лица с проблемна употреба, злоупотреба и установена зависимост, както и на техните семейства и близки.